fbpx

Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

Privātuma politika

Tavex privātuma politika un personas datu apstrādes principi

 SIA “TAVEX” (turpmāk – Tavex) nodrošina fizisko personu datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. No 2018. gada 25. maija tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Šī dokumenta mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par interneta vietnē tavex.lv personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.
Detalizēta informācija par personas datu apstrādi var būt sniegta attiecīgās interneta vietnes tavex.lv sadaļās vai arī ir pieejama pēc nepieciešamības.

Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

1. Produktu pārdošana vai atpirkšana, valūtas maiņas rezervācijas – dārgmetālu monētu un stieņu iegāde interneta vietnē un pasūtījumu apstrāde – darījuma, kura darījuma puse ir datu subjekts, izpildei.
2. Tavex ID profila pakalpojuma nodrošināšana – personas datu saņemšana pēc pakalpojuma ņēmēja piekrišanas ar mērķi izveidot pakalpojuma ņēmējam atsevišķu profilu ar pilnu Tavex ID funkcionalitāti. Ar Tavex ID noteikumiem var iepazīties šeit.
3. Jaunumu un komerciālo piedāvājumu paziņošanas pakalpojums – personas datu saņemšana pēc pakalpojuma ņēmēja piekrišanas ar mērķi regulāri informēt jūs par Tavex jaunumiem, ziņām, bloga rakstiem un komerciāliem piedāvājumiem.
4. Sīkdatnes (angliski – cookies). Sīkdatnes tiek pielietotas lietotāja identificēšanai, saglabājot tā iepriekšējās vai esošās tīmekļa lietošanas sesijas iestatījumus. Lietotājs var ierobežot sīkdatņu darbību vai bloķēt tās tīmekļa vietnē, to var izdarīt, mainot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus. Plašāk par sīkdatņu politiku šeit.

Personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas, kuras tiek apstrādātas, ir:
1. Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums vai gads, personu apliecinošā dokumenta dati (t.sk. pases vai ID kartes kopija).
2. Kontaktinformācija, piemēram, adrese (t.sk. produkta piegādes adrese), tālruņa numurs, e-pasta adrese.
3. Iesniegumā sniegtā informācija (t.sk. pēc personas pašas iniciatīvas, saskaņā ar darījuma veikšanas kārtību).

Personas datu saņēmēji

Personas dati tiek apstrādāti Tavex informācijas sistēmās, kā arī tos apstrādā Tavex darbinieki savu amata pienākumu izpildei.
Citi datu saņēmēji:
1. Lai nodrošinātu ērtu, ātru un automatizētu komunikāciju ar vietnes lietotājiem, kā arī komerciālo piedāvājumu izsūtīšanai tiek izmantots ārpakalpojuma tehniskais risinājums.
2. Vietnes uzturētāji, kas veic personas datu apstrādi, kas saistīta ar datu izvietošanu serveros un pieejamības nodrošināšanu pilnvarotiem lietotājiem.

Apstrādes vieta, datu glabāšana un aizsardzība

Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), Vietnes izmantošana neparedz gadījumus, kad tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.
Tavex glabā un apstrādā personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams:
– kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;
– tikai tik ilgi, cik ir nepieciešams, lai izpildītu darījumu, ja vien turpmāku datu apstrādi nenosaka grāmatvedību regulējošas vai citu normatīvo aktu prasības;
– kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Tavex var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
– kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

Datu subjekta tiesības

Saņemt informāciju, vai Tavex apstrādā tā personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.
Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.
Iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja datu subjekts uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses.

Kontaktinformācija

Ja Jums rodas jautājumi, lūdzam sūtīt jautājumus uz tavex@tavex.lv vai zvanīt pa tālruni +371 6720 55 33.