fbpx
Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

Naudas pārvedumu noteikumi

TavexWise AS maksājumumu pakalpojumu vispārīgie noteikumi

 1. Līgumslēdzēju puses

1.1 . Pakalpojumu sniedzējs ir AS „TavexWise”, reģistrācijas numurs: 12641402, juridiskā adrese: Aija iela  5, Tallina 10111, Igaunija (turpmāk – Pakalpojumu Sniedzējs). Pakalpojumu Sniedzēja reģistrētais pārstāvis Latvijā ir SIA “Tavex”, reģistrācijas numurs: 40003585673, juridiskā adrese: Elizabetes iela 21A-103, Rīga, Latvija (turpmāk – Pārstāvis)

1.2. Pakalpojumu saņēmējs jeb Klients ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai Pakalpojumu sniedzējs sniedz maksājumu pakalpojumus (turpmāk – Klients). Ar maksājumu pakalpojumiem saistītos pakalpojumus, kas nav maksājumu pakalpojumi sniedz pats Pārstāvis.

1.3. Pakalpojumu sniedzējs un Klients turpmāk tekstā katrs atsevišķi – Puse un abi kopā – Puses.

 1. Vispārīgi noteikumi

2.1.   Šajos vispārīgajos noteikumos (turpmāk tekstā – Noteikumi)  Pakalpojumu sniedzējs un Klients vienojas par pakalpojumu sniegšanas principiem.

2.2. Noteikumi ir Līguma, kas noslēgts starp Pakalpojumu sniedzēju un Klientu, neatņemama sastāvdaļa.

2.3. Noteikumi piemērojami arī citiem pakalpojumiem, kurus sniedz Pakalpojumu sniedzējs un, kuru izpildei nav nepieciešama rakstiska līguma slēgšana, ja Klients ir informēts par šiem Noteikumiem.

2.4. Pakalpojumu sniedzēja sniedzamo pakalpojumu uzskaitījums un to apraksts ir pieejams Pakalpojumu sniedzēja mājas lapā Internetā  un visās tā pārstāvniecībās.

2.5. Klienta apkalpošanas Līgums maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai tiek slēgts rakstiski, ja darījumu attiecībām ir ilglaicīgs raksturs un Klients plāno veikt vairākus savstarpēji nesaistītus darījumus, vai arī mutiski, ja darījumam ir gadījuma raksturs.

 1. Pakalpojumu jēdzieni.

3.1. Maksājumu pakalpojumi ir tādi pakalpojumi, kas ir aprakstīti Igaunijas Republikas Maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu likumā (MIENI) un kuru īstenošanai ir nepieciešama Finanšu inspekcijas izsniegtā licence.

3.2. Naudas pārvedums ir tāds maksājumu pakalpojums, kas ir aprakstīts MIENI § 3 (1) 6), kad maksājuma rīkojuma saņēmējs (TavexWise AS vai tā Pārstāvis) nodod naudu saņēmējam, pārstāvot maksājuma rīkojuma iesniedzēju, saskaņā ar maksājumu detaļām un instrukcijām, kurus iesniedz naudas sūtītājs.

3.3. Naudas sūtītājs ir persona, kas iesniedz maksājumu rīkojumu.

3.4. Naudas saņēmējs ir persona, kura norādīta kā saņēmējs maksājuma rīkojumā.

3.5. Maksājuma transakcija ir jebkura skaidras naudas iemaksa, izmaksa vai konta pārskaitījums, kas nav saistīta ar naudas sūtītāja un saņēmēja savstarpējām juridiskām vai civilattiecībām.

3.6. Maksājuma rīkojums ir pasūtījums (vai instrukcijas) veikt jebkuru maksājumu vai pārvedumu, kuru iesniedz naudas sūtītājs Pakalpojumu sniedzējam.

3.7. Maksājumu pakalpojumu Pārstāvis (aģents) ir maksājumu iestādes autorizēts pārstāvis, kuram tiek piešķirtas tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus maksājuma iestādes vārdā.

 1. Pakalpojumu saturs

4.1. Pakalpojumu sniedzējs patstāvīgi vai, izmantojot maksājuma iestādes pārstāvju tīklu, sniedz klientam pakalpojumus, kas ir minēti Noteikumu 3.2. punktā.

 1. Klienta identifikācija prasības

5.1. Identifikācija

5.1.1. Pakalpojumu sniedzējs vai tā Pārstāvis identificē Klientu un/vai tā pārstāvi atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likuma un citiem LR tiesību aktu prasībām un Pakalpojumu sniedzēja vai tā Pārstāvja noteiktajiem nosacījumiem.

5.1.2.  Klients un/vai viņa pārstāvis tiek identificēts saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likumu un citiem tiesību aktiem. Pakalpojumu sniedzējs vai tā Pārstāvis veic kopiju dokumenta personas datu saturošajām lapaspusēm.

5.1.3. Rezidenta juridiskās personas identifikācija tiek veikta uz izraksta no uzņēmuma reģistra pamata vai reģistrācijas apliecības kopijas pamata, vai cita juridiskā spēka ziņā tiem līdzīga dokumenta pamata. Ārvalstīs reģistrētā juridiskā persona tiek identificēta, izmantojot elektronisko izrakstu no elektroniskā Uzņēmumu reģistra vai izraksta no atbilsotšās valsts iestādes.

5.2. Klienta pārstāvība

5.2.1. Šajā Līgumā izrietošās saistības un pienākumus var izpildīt klients gan personiksi, gan ar tā likumiskā pārstāvja palīdzību. Klients var piešķirt tiesības personai pārstāvēt viņu tikai Pakalpojumu sniedzēja vai tā Pārstāvja klātbūtnē, ja vien pārstāvības tiesības nav noteiktas citur saskaņā ar valsts likumu.

5.2.2. Dokumentam, kas apliecina klienta pārstāvību, jābūt notariāli apstiprinātam, ja šis dokuments netika sastādīts un parakstīts Pakalpojumu sniedzēja vai tā Pārstāvja klātbūtnē.

5.2.3. Pakalpojumu sniedzējam vai tā Pārstāvim ir pienākums atteikties sniegt pakalpojumu, ja rodas šaubas par pārstāvības likumību un patiesumu.

5.2.4. Klientam ir pienākums nekavējoties paziņot Pakalpojumu sniedzējam vai tā Pārstāvim par pilnvarojuma un pārstāvības izbeigšanu konkrētai personai rakstiskā veidā, jā tā persona ir minēta Līgumā vai tā pielikumos.

5.3. Prasības par dokumentiem

5.3.1. Klients apņemas iesniegt Pakalpojumu sniedzējam vai tā Pārstāvim dokumentu oriģinālus vai to notariāli apliecinātas kopijas, vai arī  dokumentus ar līdzīgu juridisku spēku.

5.3.2. Pakalpojumu sniedzējam vai tā Pārstāvim ir tiesības uzskatīt, ka visi iesniegtie dokumenti ir autentiski, derīgi un satur patiesu informāciju.

5.3.3. Pakalpojumu sniedzējam vai tā Pārstāvim ir tiesības pieprasīt klientam nodrošināt ārvalstīs izsniegto dokumentu legalizēšanu ar apostilu.

5.3.4. Ja dokuments tiek iesniegts ārvalstu valodā, Pakalpojumu sniedzējam vai tā Pārstāvim ir tiesības pieprasīt iesniegt dokumentus ar notariāli apliecinātu tulkojumu saprotamā valodā.

5.3.5. Pakalpojumu sniedzējam vai tā Pārstāvim ir tiesības nokopēt iesniedzamos dokumentus  vai paturēt oriģinālus, ja tas ir iespējams.

5.3.6. Ja klients ir iesniedzis dokumentu, kas neatbilst Pakalpojumu sniedzēja vai tā Pārstāvja izvirzītājām prasībām, vai Pakalpojumu sniedzējam rodas šaubas par dokumenta informācijas patiesumu, Pakalpojumu sniedzējam vai tā Pārstāvim ir tiesības apturēt maksājuma rīkojuma izpildi līdz brīdim, kad tiks iesniegti jauni dokumenti izskatīšanai.

 1. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana

6.1. Pakalpojumu sniedzējs un tā Pārstāvis nodrošina Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLN) likuma prasību izpildi starptautiskajā līmenī, balstoties uz Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas saistošajiem tiesību aktiem šajā jomā. Pakalpojumu sniedzējam un tā Pārstāvim ir izstrādātas Iekšējās kontroles sistēmas ar klienta identifikācijas un izpētes instrukcijām.

6.2. Pakalpojumu sniedzējam un tā Pārstāvim ir tiesības:

6.2.1. regulāri pārbaudīt klienta identifikācijas datus un pieprasīt no klienta papildu dokumentus un informāciju;

6.2.2. ātkātoti identificēt klientu, ja rodas šaubas par iegūto klienta identifikācijas datu un informācijas patiesumu.

6.2.3. ieviest termiņa vai pastāvīgus ierobežojumus Klienta izmantotajiem maksājumu pakalpojumiem;

6.2.4. pieprasīt iesniegt dokumentus, kas raksturo klienta saimniecisko vai personisko darbību, t.sk. klienta līgumus ar darījumu partneriem, informāciju par konta agrozījumu, izejošiem maksājumiem, skaidras un bezskaidras naudas darījumu īpatsvaru, kā arī dokumentus un paskaidrojumus par darījuma mērķi un paredzāmo būtību, klienta labklājības un darījumos izmantoto naudas līdzekļu izcelsmi.

6.2.5. pieprasīt iesniegt dokumentus, kas apliecina darījuma mērķi (piem. pirkšanas-pārdošanas līgumi, īres, piegādes, preču vai pakalpojumu rēķini vai pavadzīmes), kā arī dokumentus un informāciju par klienta darījuma partnera patiesā labuma guvējiem.

 1. Klienta maksājuma rīkojums

7.1. Klients iesniedz maksājuma rīkojumu Pakalpojumu sniedzējam vai tā pārstāvim, izmantojot tās metodes, kas ir aprakstītas Noteikumu 12. punktā. Maksājuma rīkojums var būt iesniegts vienreizēja vai arī vairāku maksājumu izpildei.

7.2. Tiek pieņemts, ka maksājuma rīkojums atbilst Klienta patiesajai gribai līdz brīdim kamēr nav saņemts cits Klienta rīkojums, kas maina sākotnējā maksājuma rīkojuma saturu. Pakalpojumu sniedzējs apstiprina tikai tādus maksājuma rīkojumus, kas nav pretrunā ar šo Noteikumu nosacījumiem un nav pretrunā ar Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas likumiem.

7.3. ja Klients ir nodevis Pakalpojumu sniedzējam vai tā Pārstāvim pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos naudas līdzekļus, Pakalpojumu sniedzējs vai tā Pārstāvis ir tiesīgs pieņemt, ka Klients ir iepazinies un piekrīt visiem Pakalpojumu sniedzēja noteikumiem piemērotajam pakalpojumam (tajā skaitā maksai par pakalpojumu un izpildes termiņiem).

7.4. Gadījumā, ja Klienta iesniegtais maksājuma rīkojums satur kļūdas vai satur nepietiekošu informācijas apjomu, Pakalpojumu sniedzējs patur tiesības noteikt rīkojuma izpildes veidu atbilstoši labām tradīcijām un iepriekšējai praksei vai atstāt rīkojumu bez izpildes. Rīkojuma neizpildes gadījumā Pakalpojumu sniedzējs vai tā Pārstāvis paziņo par to Klientam.

7.5. Pakalpojumu sniedzējs vai tā Pārstāvis ir tiesīgs aizkavēt Klienta rīkojuma izpildi un pieprasīt no Klienta darījuma veikšanai izmantojamo naudas līdzekļu un īpašuma likumiskās izcelsmes dokumentālu apstiprinājumu. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs neizpildīt Klienta rīkojumu, ja Klients nav pierādījis tiesību aktos paredzētajā apjomā darījuma veikšanai izmantojamo naudas līdzekļu vai īpašuma likumisko izcelsmi.

 1. Norēķini

8.1. Klients maksā Pakalpojumu sniedzējam vai tā Pārstāvim par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja vai tā Pārstāvja noteikto cenrādi, šī Līguma noteikumiem un Pakalpojumu sniedzēja vai tā Pārstāvja  izrakstīto pakalpojuma rēķinu Klientam.

8.2. Maksa par pakalpojumiem saskaņā ar Pušu vienošanos tiek veikta pirms pakalpojuma sniegšanas skaidrā naudā, ar maksājumu karti vai ar bankas pārskaitījumu.

 1. Personas datu konfidencialitāte un apstrāde

9.1. Puses uzskata visu Līguma izpildes gaitā saņemto informāciju par konfidenciālu, kuru nedrīkst izpaust trešajām personām un publicēt bez otrās Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanas pienākums izriet no tiesību aktos noteiktajām prasībām.

9.2. Klients piekrīt, ka Pakalpojumu sniedzējam vai tā Pārstāvim ir tiesības pienācīgai Pakalpojuma izpildei nodot Klienta, viņa pārstāvju un pilnvaroto personu datus visiem Pakalpojumu sniedzēja Pārstāvjiem, kuros Pakalpojumu sniedzējam ir būtiska dalība.

9.3. 9.1.punktā noteiktais konfidenciālās informācijas izpaušanas aizliegums neattiecas uz auditoriem, kredītiestādēm un Pušu juridiskajiem konsultantiem.

9.4. Pakalpojumu sniedzējs vai tā Pārstāvis apņemas apstrādāt Klienta un viņa pārstāvju personas datus atbilstoši spēkā esošiem tiesību aktiem.

 1. Līguma darbības termiņš, izmaiņas un izbeigšana

10.1. Klienta apkalpošanas Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.

10.2. Līguma Pusēm ir tiesības jebkurā laikā izbeigt Līgumu pēc rakstiskas Pušu vienošanās. Līguma Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei vismaz trīsdesmit (30) dienas iepriekš. Līguma Pusēm ir tiesības atkāpties no Līguma ārkārtas kārtībā, bez iepriekšējas rakstveida paziņošanas, ja tam ir attaisnojošs iemesls. Par attaisnojošu iemeslu tiek uzskatīts apstāklis, kad, ņemot vērā visus apstākļus un novērtējot visas Pušu intereses, nevar gaidīt, ka Puse turpinās Līguma izpildi.

10.3. Pusēm ir tiesības mainīt  Līguma nosacījumus tikai pēc rakstiskas Pušu vienošanās. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt pakalpojumu Noteikumus un pakalpojumu cenrādi.

10.4. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības vienpusēji grozīt Noteikumus, par to iepriekš paziņojot Klientam. Gadījumā, ja Klients nepiekrīt Noteikumu grozījumiem, viņam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu viena mēneša laikā no grozīto Noteikumu ieviešanas brīža, paziņojot par to Pakalpojumu sniedzējam.

10.5. 10.4. punkta noteiktā kārtība neattiecas uz pakalpojumu cenrāža grozījumu veikšanu.

10.6. Ja 10.4. punktā minētā termiņa laikā Klients nav atkāpies no Līguma, tiek uzskatīts, ka Klients piekrīt Noteikumu grozījumiem.

10.7. Līguma izbeigšana neietekmē līdz Līguma izbeigšanai izveidojušās prasības un to apmierināšanu.

 1. Atbildība

11.1. Klients atbild par visām kļūdām, neskaidrībām, ļaunprātīgu izmantošanu vai citām kļūdām Pakalpojumu sniedzējam iesniegtajā rīkojumā, kas radījis zaudējumus. Klients atbild arī par zaudējumiem, kas radušies gadījumā, ja Klients nav iesniedzis Pakalpojumu sniedzējam 7.5. punktā minētos un citus papildu dokumentus un datus.

11.2. Pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies līguma saistību neizpildes rezultātā, tikai, ja līguma saistības nav tikušas pildītas apzināti, vai smagas nolaidības dēļ.

11.3. Pakalpojumu sniedzējs neatbild par pakalpojumu, ko ar Pakalpojumu sniedzēja starpniecību sniedz trešās personas, kvalitāti vai par Klientam nodarīto zaudējumu (piemēram, aizkavējumu) trešo personu darbības rezultātā.

11.4. Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Klientam, saistībā ar līguma saistību neizpildi vai nesavlaicīgu izpildi, ievērojot drošības pasākumus, kas izriet no tiesību aktu un attiecīgu valsts iestāžu prasībām par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu.

11.5. Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par valūtas kursu, vērtspapīru vai citu finanšu aktīvu cenu izmaiņām, kas var rasties no finanšu un investīciju darbībai raksturīgajiem riskiem.

11.6. Klients ir atbildīgs par informēšanas pienākuma izpildi un Pakalpojumu sniedzējam vai tā Pārstāvim sniegto datu pareizību. Klienta pienākums ir kompensēt zaudējumus, kas radušies Pakalpojumu sniedzējam nepatiesu datu sniegšanas, neinformēšanas par datu izmaiņām vai izmaiņu nenoformēšanas pienācīgā veidā dēļ.

11.7. Puses nav atbildīgas par uzņemto saistību pārkāpšanu nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

 1. Līgumpušu savstarpējā komunikācija

12.1. Ar Līgumu saistītie ziņojumi tiek nodoti, izmantojot tālruni vai elektronisko pastu, izņemot gadījumus, kad Līgumā paredzēta cita paziņošanas forma. Paziņojuma vai maksājuma rīkojuma nodošana citā formā vai ceļā, kas atšķiras no Līgumā paredzētā, neuzliek Pakalpojumu sniedzējam vai tā Pārstāvim pienākumu ievērot paziņojumā vai rīkojumā izteikto gribu. Rakstveida paziņojumi tiek nosūtīti otrai Pusei ar ierakstītu vēstuli vai tiek nodoti otrai Pusei pret parakstu Līgumā norādītajā vai otrai Pusei Līguma darbības laikā paziņotajā adresē.

12.2. Visas no Līguma pārkāpšanas izrietošās parsības tiek iesniegtas otrai Pusei rakstveidā.

 1. Noslēguma noteikumi

13.1. Klienta apkalpošanas Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses. Līgums sastādīts divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pakalpojumu sniedzēja vai tā Pārstāvja, bet otrs – pie Klienta.

13.2. Līguma izpildes gaitā radušos strīdus Puses cenšas risināt pārrunu ceļā. Ja vienošanās nav panākta, strīdu izšķiršana tiek nodota Harju Apriņķa Tiesā (Tallina, Igaunija).

13.3. Strīdu jautājumu risināšana notiek, piemērojot Igaunijas Republikas tiesības.

13.4. Pretruna starp kādu no Līguma noteikumiem un spēkā esošajiem tiesību aktiem saistībā ar tiesību aktu grozījumiem neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēku.